miercuri, 19 decembrie 2012

Indemnizatia de incapacitate temporara de munca. Cine suporta indemnizatia?

Indemnizatia de incapacitate temporara de munca se suporta: de catre angajator, in primele 3 zile de incapacitate; de catre casa teritoriala de pensii, incepand cu a 4-a zi de incapacitate temporara de munca. Cum se plateste indemnizatia? Indemnizatiile se platesc de angajator pentru numarul de zile lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice ale concediilor medicale. Casele teritoriale de pensii preiau in plata indemnizatiile de incapacitate temporara de munca: a) pentru persoanele al caror angajator si-a incetat activitatea, in conditiile legii, prin faliment, reorganizare judiciara sau administrativa, pentru persoanele asigurate prin contract individual de asigurare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii; b) pentru situatiile in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia s-a desfasurat activitatea in functii elective ori in functii numite in cadrul autoritatii judecatoresti, inclusiv in cazul somerilor aflati in incapacitate temporara de munca ca urmare a unei boli profesionale. Pentru situatiile in care angajatorul isi inceteaza activitatea, in conditiile legii, prin faliment, reorganizare judiciara sau administrativa, acesta are obligatia de a transmite catre casa teritoriala de pensii pe raza careia isi are sediul social toate actele doveditoare din care sa reiasa aceasta stare de fapt. Indemnizatiile platite de angajator: se retin din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata pentru luna respectiva; se recupereaza din fondul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale de la casa teritoriala de pensii pe raza careia se afla sediul sau domiciliul angajatorului daca depasesc cuantumul contributiei datorate in luna respectiva. Angajatorii au obligatia sa acorde concediu medical si sa plateasca indemnizatia de incapacitate temporara de munca pentru accident de munca si boala profesionala nu doar salariatilor, ci si directorilor si administratorilor care au incheiat contracte de mandat/administrare. Pentru recuperarea indemnizatiilor, angajatorul va depune la casa teritoriala de pensii in a carei raza teritoriala isi are sediul o cerere insotita de urmatoarele documente: certificatul de concediu medical; procesul-verbal de cercetare a accidentului de munca; FIAM sau procesul-verbal avizat de inspectoratul teritorial de munca ce aconfirmat caracterul de munca al accidentului, respectiv fisa BP2, dupa caz. In cazul concediilor medicale pentru accidente de munca si boli profesionale, daca salariatul isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatia se plateste o singura data de catre angajatorul la care a avut loc accidentul de munca sau la care s-a declarat boala profesionala. Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca sau boala profesionala poate fi solicitata, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical. Indemnizatiile pe care angajatorii le achita fara indeplinirea conditiilor legale si pe care acestia le deconteaza cu sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta sume incasate necuvenit, care constituie debite ce urmeaza sa fie recuperate potrivit reglementarilor legale in vigoare. In cazul certificatelor de concedii medicale eliberate in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale (codurile 02, 03, 04, 10) este necesar avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidentele de munca) si al directiei de sanatate publica (pentru bolile profesionale). Avizul casei teritoriale de pensii si avizul directiei de sanatate publica se obtin prin grija platitorului si confirma codurile de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate 02, 03, 04 si 10. In acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritoriala a angajatorului. In lipsa avizului casei de pensii sau al directiei de sanatate publica, calculul si plata acestor drepturi de asigurari sociale, desi reglementate de Legea nr. 346/2002, se fac potrivit Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, ca boli obisnuite. In momentul clarificarii situatiei juridice a concediului medical acordat, are loc o decontare a cheltuielilor intre casa teritoriala de pensii si casa de sanatate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu