marți, 8 ianuarie 2013

Act aditional cu clauza de formare profesionala

Model ACT ADITIONAL CU CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALA Angajator ............................................................................................. Adresa .................................................................................................. Inregistrata la Registrul Comertului din ...... sub nr. J.../...../..... C.U.I. .................................................................................................... Telefon: ......................................./Fax: .............................................. ACT ADITIONAL CU CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALA la contractul individual de munca nr.….. / …… inregistrat …………………….sub nr. ........./................................. in registrul general de evidenta a salariatilor Incheiat astazi, ..................................... intre: Angajator persoana juridica cu sediul in ......................................, str. ............................... nr. ......, sector/judet ..............................., inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din ............................................. sub nr. J.../..../...., C.U.I. ............., telefon ...................., reprezentata legal prin dna/dl ....................... in calitate de director general/administrator si Salariatul/salariata – dl/dna ....................... domiciliat/domiciliata in localitatea ..........................., str. .......................... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ...... ap. ...... sector/judetul ....................................... posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ..................... nr. ...... eliberat/eliberata de .......................................... la data de ....................... CNP ............................. permis de munca seria ................. nr. ............. din data de .......................... incadrat pe postul de ............................................, in calitate de CURSANT. Art. 1. Obiectul actului aditional: ANGAJATORUL, initiaza si finanteaza integral participarea CURSANTULUI la un stagiu de formare profesionala cu o durata de ..................... zile cu scoatere integrala din activitate, in vederea obtinerii calificarii de ................................ – cod COR ..................... . Programul de formare profesionala incepe in data de .................... si este organizat de S.C. ............................. in calitate de furnizor autorizat de formare profesionala, in baza Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Art. 2. Durata actului aditional: Prezentul act aditional intra in vigoare la data de ................................... si este valabil pana la terminarea cursului, efectele sale privind obligatiile CURSANTULUI ulterioare examenului de absolvire urmand a se extinde pe o perioada de 2 ani de la data absolvirii. Art. 3. Obligatiile partilor: ANGAJATORUL se obliga: 3.1. Sa finanteze integral cursul de formare profesionala care constituie obiect al prezentului act aditional. 3.2. Sa plateasca CURSANTULUI, pe toata perioada cursului de formare profesionala, o indemnizatie in cuantum de ................................. lei. In acelasi timp, ANGAJATORUL se obliga sa plateasca contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, respectiv sa retina si sa vireze cele datorate de CURSANT, in conditiile legii. 3.3. Sa repartizeze CURSANTUL pe un post de ............................., dupa sustinerea si promovarea examenului de absolvire. 3.4. Sa recupereze contravaloarea cursului daca, din motive de indisciplina sau din lipsa de interes, CURSANTUL nu promoveaza examenul de absolvire. CURSANTUL se obliga: 3.5. Sa participe la toate activitatile formative pe durata cursului si sa nu lipseasca decat in cazuri temeinic motivate, insa nu mai mult de 10% din numarul de ore alocate pregatirii. Exceptia o constituie problemele de sanatate dovedite cu certificate medicale, in conditiile legii. 3.6. Sa se comporte disciplinat pe toata durata cursului. 3.7. Daca nu promoveaza examenul de absolvire, mai are dreptul sa sustina inca un examen, in termenul stabilit de furnizorul de formare profesionala. In situatia in care CURSANTUL nu promoveaza nici acest examen, va suporta contravaloarea cursului. 3.8. Sa nu aiba initiativa incetarii raporturilor de munca cu ANGAJATORUL pe o durata de cel putin 2 ani dupa promovarea examenului de absolvire; in caz contrar va suporta toate cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, proportional cu perioada nelucrata din acest termen. 3.9. Sa suporte toate cheltuielile ocazionate de formarea profesionala si in situatia in care, in interiorul termenului de 2 ani de la data promovarii examenului de absolvire, este concediat pe motive disciplinare sau contractul sau individual de munca inceteaza ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca sa, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat o interdictie de exercitare a profesiei. 3.10. Sa anunte ANGAJATORULUI intentia sa de a intrerupe formarea profesionala din motive personale si sa suporte in acest caz contravaloarea cursului. Art. 4. Valoarea cursului Valoarea cursului de formare profesionala este de ............................ lei si urmeaza a fi suportata integral de catre ANGAJATOR. Art. 5. Raspunderea partilor 5.1. Incalcarea obligatiilor prevazute in prezentul act aditional atrage dupa sine suportarea despagubirilor de catre partea in culpa. 5.2. Forta majora, asa cum este definita prin lege, exonereaza de raspundere partea care o invoca, dar numai la nivelul si pe durata pentru care indeplinirea obligatiilor a fost afectata de acea situatie. Art. 6. Dispozitii finale Orice neintelegeri aparute intre parti pe durata derularii prezentului act aditional vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, partile se vor adresa instantei de judecata competente potrivit legii. Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, ........................., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, urmand a fi inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor prin grija ANGAJATORULUI, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. ANGAJATOR, CURSANT, Persoana juridica DIRECTOR GENERAL/ADMINISTRATOR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu