luni, 16 martie 2009

Model adeverinta de venit - modificare

ANEXA Nr. 1
Ministerul Finantelor Publice
Agentia Nationala de Administrare Fiscala Nr. de inregistrare ................
Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ................. Data emiterii ....../....../........
Administratia Finantelor Publice ........................

ADEVERINTA DE VENITpe anul ..........................
Ca urmare a Cererii nr. ................ din data de ......................., se atesta faptul ca
dl/dna .........................., cu domiciliul fiscal in ........................................,
str. ...................................... nr. ......., bl. ......., sc. ..., et. ....., ap. .....,
judetul/sectorul ..............................., CNP/NIF .........................................,
figureaza in evidenta fiscala cu urmatoarele venituri impozabile/nu figureaza in evidenta fiscala cu
venituri impozabile:
+----+----------------------+------------------+------------------+---------------+----------------+
Nr. Documentul care atestaCategoria de venit Tip venit Venit impozabil Impozit
crt. venitul impozabil (realizat/estimat) - lei - - lei -
+----+----------------------+------------------+------------------+---------------+----------------+
0 1 2 3 4 5
+----+----------------------+------------------+------------------+---------------+----------------+

+----+----------------------+------------------+------------------+---------------+----------------+

+----+----------------------+------------------+------------------+---------------+----------------+

+----+----------------------+------------------+------------------+---------------+----------------+
S-a eliberat prezenta adeverinta spre a-i servi la ........................................*) si
este valabila 90 de zile de la data emiterii.
Conducatorul unitatii Intocmit
Numele si prenumele ............. Numele si prenumele .............
Semnatura ....................... Semnatura .......................
L.S.

cod 14.13.21.13
Numar de operator de date cu caracter personal -1067.
___________
*) In cazul adeverintelor solicitate in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se va completa urmatorul text: "stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului".
Nr. .............../.............
CERERE DE ELIBERARE A UNEI ADEVERINTE DE VENIT
Subsemnatul/Subsemnata ...................................................... CNP/NIF .................................................., cu domiciliul fiscal in ......................, str. ........................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..............................., cod postal ............, telefon ..................., fax .....................,
reprezentat/reprezentanta prin dl/dna ......................................, CNP/NIF ........................................................., cu domiciliul fiscal in ..........................., str. .................................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., judetul/sectorul ..............., cod postal ...................., posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ...... nr. ................, eliberat de ................................,
solicit eliberarea unei adeverinte privind situatia veniturilor impozabile pe anul .............., pentru a servi la ....................................... .
Numele si prenumele ..................... Semnatura .................
Data ......................

cod 14.13.25.13
Numar de operator de date cu caracter personal -1067.
ANEXA Nr. 2
Procedura de completare a formularului "Adeverinta de venit",cod 14.13.21.13
1. Formularul "Adeverinta de venit" reprezinta documentul prin care se atesta faptul ca o persoana fizica figureaza in evidenta fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal.
2. Adeverinta de venit se elibereaza de organul fiscal competent, conform legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit", cod 14.13.25.13.
3. Prin organ fiscal competent se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
4. Adeverinta de venit se completeaza cu date privind venitul impozabil realizat intr-un an fiscal, pe baza informatiilor existente in evidenta fiscala, constituita pe baza declaratiilor depuse.
In situatia in care, la data solicitarii, in evidenta fiscala nu exista informatii privind venitul impozabil realizat pentru perioada solicitata, adeverinta de venit se completeaza cu venitul impozabil estimat, luat in calcul pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit.
Completarea tabelului din formular se face dupa cum urmeaza:
- col. 1 "Documentul care atesta venitul impozabil" - se inscriu denumirea, numarul si data documentului din care rezulta venitul impozabil realizat/estimat;
- col. 2 "Categoria de venit" - se inscrie natura venitului realizat/estimat (de exemplu, venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuala etc.);
- col. 3 "Tip venit (realizat/estimat)" - se inscrie sintagma "venit realizat" sau "venit estimat", dupa caz, pe randul corespunzator categoriei de venit;
- col. 4 "Venit impozabil" - se inscrie suma reprezentand venitul impozabil corespunzator categoriei de venit, declarat de persoana fizica sau de platitorul de venit, potrivit legii;
- col. 5 "Impozit" - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit datorat, stabilit de organul fiscal sau de platitorii de venit, corespunzator venitului impozabil.
ANEXA Nr. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si depastrare a formularelor
a) Adeverinta de venit
1. Denumirea: Adeverinta de venit
2. Codul: 14.13.21.13
3. Formatul: A4/t1
4. Caracteristici de tiparire: se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
5. Se difuzeaza: gratuit.
6. Se utilizeaza: la atestarea veniturilor impozabile declarate de contribuabil sau platitorii de venituri, aflate in evidenta fiscala pentru persoanele fizice.
7. Se intocmeste in doua exemplare de catre:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
8. Circula: - copia la organul fiscal competent;
- originalul la contribuabil.
9. Se arhiveaza: la organul fiscal emitent.
b) Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit
1. Denumirea: Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit
2. Codul: 14.13.25.13
3. Formatul: A4/t1
4. U/M: seturi
5. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.
6. Se difuzeaza: gratuit.
7. Se utilizeaza: la solicitarea eliberarii unei adeverinte de venit pentru persoane fizice.
8. Se intocmeste in doua exemplare.
9. Circula:
- originalul la:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
- copia la contribuabil.
10. Se arhiveaza: la organul fiscal competent.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu