luni, 27 septembrie 2010

ORDIN nr. 233 din 14 martie 2006 - lege emitere certificate medicale

pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
EMITENT:
MINISTERUL SANATATII
Nr. 233 din 14 martie 2006
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Nr. 125 din 14 martie 2006
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 martie 2006
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 8.105/517/2006 al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plata si in baza caruia se acorda indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prevazut in anexa nr. 1.
ART. 2
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asigura indeplinirea procedurilor prevazute de lege privind tiparirea certificatelor de concediu medical, formulare ce contin elemente de protectie impotriva falsificarii si contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevazute in anexa nr. 1, inserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzand certificate de concediu medical, precum si distribuirea acestora.
ART. 3
(1) Se aproba Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse in anexa nr. 2.
(2) Aplicarea prevederilor instructiunilor prevazute la alin. (1) este obligatorie.
ART. 4
Medicul care elibereaza certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor inscrise in rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instructiunilor prezentului ordin si/sau completarea eronata a acestora atrag neplata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.
ART. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 6
(1) Prevederile prezentului ordin se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Formularele de certificate de concediu medical in formatul aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii nr. 399/974/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind completarea si eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de stat se utilizeaza pana la epuizarea stocului existent, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2006.
Ministrul sanatatii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cristian Vladescu

ANEXA 1
NOTA
Formularul cu regim special al Certificatului de concediu medical se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 254 din 21 martie 2006 la pagina 23. (a se vedea imaginea asociata).

((fata certificat medical-imagine))
COD DE INDEMNIZATIE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
01 Boala obisnuita ...... 75%
02* Accident in timpul deplasarii la/de la locul de munca ..... 100%/80%
03* Accident de munca ..... 100%/80%
04* Boala profesionala ..... 100%/80%
05 Boala infectocontagioasa din grupa A ..... 100%
06 Urgenta medico-chirurgicala ..... 100%
07 Carantina ..... 75%
08 Sarcina si lauzie ..... 85%
09 Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 7 ani
sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente,
pana la implinirea varstei de 18 ani ..... 85%
10 Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru .... Fara a
depasi 25% din
baza de calcul
11 Trecerea temporara in alta munca .... Fara a
depasi 25% din
baza de calcul
12 Tuberculoza ..... 100%
13 Boala cardiovasculara ..... 75%
14 Neoplazii, SIDA ..... 100%
15 Risc maternal ..... 75%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Platitorul se obliga sa respecte confidentialitatea diagnosticului
- Persoana asigurata sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat
prin procura se obliga sa anunte platitorul despre acordarea concediului
medical si sa depuna certificatul de concediu medical pana cel mai
tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat
concediul medical
- Calculul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate se efectueaza
conform normelor legale in vigoare
- Pentru codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 confirmate prin Avizul
casei teritoriale de pensii sau Avizul directiei de sanatate publica,
precum si pentru codul de indemnizatie 11 certificatele se depun la
casele teritoriale de pensii
ANEXA 2

INSTRUCTIUNI
privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical
I. Dispozitii generale
ART. 1
Acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim special descris in anexa nr. 1 de catre orice medic cu autorizatie de libera practica valabila care a incheiat o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate, prin reprezentantul sau legal, si care are in ingrijire bolnavul, denumit in continuare medic curant.
ART. 2
Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 si in normele de aplicare a acesteia.
ART. 3
(1) Certificatele de concediu medical se completeaza in 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevazute de formular.
(2) Certificatele de concediu medical vor fi tiparite pe hartie autocopianta in 3 culori: alb, roz si verde.
(3) Exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) se inmaneaza pacientului sau, dupa caz, persoanei care il reprezinta, care are obligatia de a le depune la platitor, in termenul stabilit de lege.
(4) Exemplarul 3 (verde) al certificatului de concediu medical nu se desprinde de cotorul carnetului de certificate medicale si va ramane arhivat la medicul care il elibereaza.
(5) Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza carora au fost inregistrate indemnizatiile in "Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru contributia pentru concedii si indemnizatii" va fi depus lunar de catre angajator la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul sau domiciliul, odata cu aceasta declaratie sau, dupa caz, odata cu declaratia nominala rectificativa corespunzatoare lunii pentru care au fost acordate. Exceptie fac certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau avizul directiei de sanatate publica, precum si certificatele de concediu medical care poarta codul de indemnizatie 11 si care se depun direct la casele teritoriale de pensii.
(6) Exemplarul 1 ramane la angajator, atasat la fisa angajatului, si va fi vizat, dupa caz, de medicul de intreprindere, in cazul asiguratilor salariati.
ART. 4
In situatia in care in interiorul carnetului de concedii medicale exista formulare gresit tiparite, incomplete sau completate gresit de catre medic, se va scrie "Anulat" pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, ramanand in carnet. Pe verso-ul cotorului ultimei file a carnetului de certificate medicale se va preciza: "Acest carnet contine ..... file (in cifre si in litere) de la numarul .... la numarul .... si .... file anulate."
ART. 5
Certificatele de concediu medical vor fi tipizate pe hartie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, si vor fi brosate in carnete de cate 50 de file.
ART. 6
Fiecare certificat de concediu medical va fi inseriat si numerotat conform instructiunilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
ART. 7
(1) Carnetele inseriate si numerotate vor fi distribuite de catre fiecare casa de asigurari de sanatate, in functie de necesitati, pentru o perioada de o luna, fiecarei unitati sanitare cu care a incheiat o conventie in acest sens.
(2) Gestionarea carnetelor de certificate de concediu medical la nivelul caselor de asigurari de sanatate se va face potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(3) Achizitia formularelor de certificate de concediu medical se va face de catre reprezentantul legal al unitatii sanitare sau de catre delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.
ART. 8
(1) Unitatile sanitare mentionate la art. 7 alin. (1) isi vor asigura contra cost si la cerere carnetele respective de la casele de asigurari de sanatate cu care au incheiat o conventie in acest sens, avand obligatia de a-si organiza modul de gestionare si evidenta a carnetelor de certificate de concediu medical, precum si modul de pastrare a carnetelor epuizate.
(2) Pentru unitatile sanitare care au mai multi medici angajati, distribuirea si arhivarea certificatelor se fac in baza unui tabel centralizator care contine urmatoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizarii carnetului/carnetelor; seria (cu numerele) carnetului/ carnetelor repartizate; semnatura de primire, parafa medicului; data returnarii in arhiva a exemplarului 3; seria (cu numarul) certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3); semnatura de returnare si parafa medicului.
(3) Inregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate asiguratilor se va face in documentele medicale primare, pentru fiecare certificat de concediu medical in parte, dupa cum urmeaza:
a) se noteaza seria si numarul certificatului de concediu medical eliberat in Registrul de consultatii la rubrica "Tratamente", pentru consultatiile acordate in ambulatoriu;
b) pentru medicii de familie care vizeaza certificatul de concediu medical eliberat de catre alt medic, se consemneza in Registrul de consultatii la rubrica "Tratamente", precum si in fisa pacientului: seria si numarul certificatului de concediu medical vizat si codul de diagnostic;
c) la externarea pacientului din spital, se noteaza seria si numarul certificatului de concediu medical in epicriza si in scrisoarea medicala.
ART. 9
(1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverintei de la platitor, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevazute in lista aprobata prin hotarare a Guvernului.
(2) Platitorul va mentiona in adeverinta, in mod obligatoriu, numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni.
ART. 10
(1) In caz de pierdere a certificatului de concediu medical, medicii pot elibera un duplicat la cererea platitorului sau a asiguratului, mentionandu-se distinct "DUPLICAT".
(2) In cazul in care angajatorul respinge la plata un certificat de concediu medical datorita completarii gresite constatate de catre medicul de intreprindere, medicul care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificari pe formularul eliberat, confirmate prin semnatura si parafa, sau poate elibera un duplicat in care mentioneaza, la data acordarii, data cand a efectuat modificarea, specificand "DUPLICAT" si atasand certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.
II. Modul de completare a certificatelor de concediu medical
A. Completarea rubricilor de catre medicul curant
ART. 11
Luat in evidenta de medicul de familie: in cazul in care certificatul de concediu medical a fost eliberat de catre un alt medic din ambulatoriul de specialitate sau din spital, medicul de familie va nota in fisa pacientului si in Registrul de consultatii seria si numarul certificatului vizat si codul de diagnostic.
ART. 12
Urgente medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care elibereaza certificate de concediu medical vor semna si vor aplica parafa numai pentru bolile si urgentele medico-chirurgicale si vor completa numarul corespunzator din lista de urgente medico-chirurgicale si boli infectocontagioase din grupa A, aprobata prin hotarare a Guvernului.
ART. 13
Initial/In continuare: se va indica de catre medicul care elibereaza certificatul de concediu medical daca acesta este "Initial" sau "In continuare", bifandu-se cu "X" casuta corespunzatoare, dupa caz. Prin certificat de concediu medical initial se intelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeste un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru afectiuni diferite. Prin certificat de concediu medical in continuare se intelege orice certificat care prelungeste un concediu medical anterior neintrerupt pentru aceeasi afectiune.
ART. 14
Valabil pentru luna: se va inscrie luna pentru care s-a acordat concediul medical.
Se va avea in vedere ca certificatul de concediu medical eliberat sa nu depaseasca luna in curs.
In cazul in care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeasi afectiune depaseste luna in curs, pentru diferenta de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul "In continuare".
ART. 15
Cod indemnizatie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va inscrie codul corespunzator al indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate (1-15), in cifre si litere, conform specificatiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical.
Se completeaza cu cod 08 - Sarcina si lauzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu si pentru alte afectiuni aparute pana in luna a 7-a de sarcina sau, dupa caz, luna a 6-a de sarcina, pentru persoanele cu handicap care se codifica corespunzator cauzei incapacitatii temporare de munca.
Se completeaza cu cod 15 - Risc maternal - in cazul acordarii concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.
In cazul completarii codului 07 - Carantina -, medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica "Observatii" de pe verso-ul formularului numarul certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si durata perioadei de carantina.
In cazul completarii codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, in scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca medicul curant care elibereaza certificatul de concediu medical va inscrie in rubrica "Avizul medicului expert" numarul si data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale. Totodata, se vor mentiona si numele, prenumele si codul de parafa al medicului expert care a avizat.
ART. 16
Asigurat in evidenta la C.A.S.: se va nota casa de asigurari de sanatate in evidenta careia se afla asiguratul.
ART. 17
Numele si prenumele: se vor inscrie numele si prenumele persoanei asigurate - pacient.
ART. 18
Cod numeric personal: se va inscrie codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre.
ART. 19
Domiciliu, resedinta: se va inscrie adresa completa a pacientului.
ART. 20
Nr. inreg. (RC/FO): se va inscrie numarul din Registrul de consultatii pentru pacientii ingrijiti in ambulatoriu sau numarul foii de observatie pentru pacientii internati.
ART. 21
Ambulator/internat in spital/sectia: pentru consultatia acordata in ambulator, se va bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea in spital, se va bara cu o linie termenul "Ambulator" si se va mentiona sectia din care a fost externat asiguratul.
ART. 22
Concediu medical la externare: se va inscrie numarul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital, completandu-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.
ART. 23
Data acordarii (zi/luna/an): se inscrie data (zi/luna/an) la care medicul completeaza si elibereaza certificatul de concediu medical.
ART. 24
Nr. zile: se va inscrie numarul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atat prima, cat si ultima zi de concediu medical.
ART. 25
De la (zi/luna/an) pana la (zi/luna/an): se va inscrie data inceperii si data terminarii concediului medical. In cazul internarii asiguratului in mai multe sectii, se va inscrie prima zi de internare in spital si data externarii.
ART. 26
Cod diagnostic: se va inscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca, recuperarea capacitatii de munca, sarcina si lauzia sau necesitatea ingrijirii copilului bolnav. Pentru inscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM - 10) - Lista cu 999 coduri de boala, in caractere numerice.
La inscrierea codului de boala se va trece forma clinica a bolii: acut, subacut, cronic.
In cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelasi cod de diagnostic, in luna in curs sau in luna urmatoare, pe noul certificat de concediu medical acordat in continuare se va mentine codul de diagnostic inscris in certificatul de concediu medical initial.
Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se inscrie codul de boala. In caseta "cod de boala" se inscrie "RM".
ART. 27
Unitatea sanitara emitenta: se va trece tipul unitatii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (ex: CMI, CDT, spital, sanatoriu etc.) si se va aplica stampila unitatii.
ART. 28
Nr. conventie... cu C.A.S.: se va inscrie numarul conventiei incheiate in acest sens cu casa de asigurari de sanatate, precum si numele casei de asigurari de sanatate cu care a fost incheiata conventia.
ART. 29
Medic/Semnatura/Parafa: cuprinde semnatura si parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.
ART. 30
Medic sef sectie/Semnatura/Parafa: cuprinde semnatura si parafa medicului sef de sectie din sectia de spital de unde a fost externat asiguratul.
ART. 31
CUI: codul unic de inregistrare (codul fiscal) al unitatii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical.
ART. 32
Cod parafa: se completeaza, in mod obligatoriu, de catre medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. In cazul in care parafa nu contine codul si calitatea medicului, acestea se vor inscrie citet.
B. Completarea rubricilor de catre platitor
ART. 33
Viza platitorului: semnatura platitorului privind acceptul la plata a certificatului de concediu medical. In cazul in care se refuza la plata certificatul de concediu medical, se mentioneaza pe scurt motivul refuzului.
ART. 34
Platitor: se va inscrie denumirea completa a platitorului. Platitor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este, dupa caz, angajatorul persoana juridica sau fizica, asimilatul acestuia - agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca - sau casa de asigurari de sanatate.
Pentru certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul directiei de sanatate publica, precum si cele care poarta codul de indemnizatie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii, platitorul este casa teritoriala de pensii.
Pentru certificatele de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, in cazul urgentelor medico-chirurgicale se bifeaza rubrica "100%".
ART. 35
Sediul: se va inscrie adresa completa a platitorului.
ART. 36
CUI: se inscrie codul unic de inregistrare a platitorului.
ART. 37
Numar angajati: se va inscrie, dupa caz, numarul de angajati (asimilati angajatilor) din luna acordarii certificatului de concediu medical.
ART. 38
Tip asigurat: se bifeaza, dupa caz, situatia in care se incadreaza asiguratul. Pentru categoriile de asigurati mentionate la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se bifeaza "Asigurat cu declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii". Se bifeaza rubrica "Asigurat cu contract de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" numai in cazul certificatelor de concediu medical care poarta codurile de indemnizatie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de munca confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul directiei de sanatate publica, precum si cele care poarta codul de indemnizatie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii.
ART. 39
Procent de plata: se bifeaza rubrica corespunzatoare procentului ce se utilizeaza, conform legii, la calculul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate acordate in baza certificatului de concediu medical. Rubrica "Prevenire" se bifeaza in cazul indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca cu 1/4 din durata normala sau in cazul indemnizatiei pentru carantina. In cazul indemnizatiei pentru carantina se bifeaza atat rubrica "Prevenire", cat si rubrica "75%".
ART. 40
Baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate: se inscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzatoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.
ART. 41
Zile baza de calcul: se inscrie numarul de zile efectiv lucrate din perioada luata in considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate.
ART. 42
Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate: se inscrie valoarea ce rezulta din raportul dintre "baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate" si "zile baza de calcul".
ART. 43
Cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate: se inscrie produsul dintre "media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate" si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare de concediu medical.
ART. 44
Indemnizatie suportata de catre angajator/Indemnizatie suportata din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii/Indemnizatie suportata din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale: se inscrie numarul de zile lucratoare, respectiv cuantumul indemnizatiei, in functie de fondul din care se suporta, conform legii, concediul medical.
C. Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situatii speciale
ART. 45
Avizul medicului expert: se va completa de catre medicul care elibereaza certificatul de concediu medical, care va inscrie numarul si data avizului dat de medicul expert al asigurarilor sociale in cazurile prevazute de lege. Totodata, se vor mentiona numele, prenumele si codul de parafa al medicului expert care a avizat.
ART. 46
Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de munca) si avizul directiei de sanatate publica (pentru boli profesionale) se obtin prin grija platitorului si confirma codurile de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate 02, 03, 04 si 10. In acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritoriala a angajatorului.
ART. 47
Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele, semnatura si codul de parafa al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de munca si care confirma riscul maternal.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu