marți, 2 iulie 2013

Obiectiv de performanta: Model de act aditional la CIM

Nr. ........../.................... Act aditional la Contractul individual de munca nr. ....../........... incheiat astazi....../....... Art. 1. (1) Prin prezenta clauza de obiectiv salariatul Ludovic Iosif, incadrat in functia de sef sectie nr. 2, se angajeaza sa realizeze o cifra de afaceri calculata la nivelul sectiei in valoare totala de .../an calendaristic. (2) Calculul cifrei de afaceri se va realiza ca valoare totala a prestarilor de servicii efectuate de catre angajatii sectiei nr. 2, catre clienti preexistenti sau atrasi ai societatii comerciale Cronos SRL. Art. 2 (1) Ca urmare a incheierii prezentului act aditional, d-lui Ludovic Iosif ii revin urmatoarele drepturi: a) de a organiza activitatea sectiei nr. 2, de a propune membrii echipei de lucru, de a propune masuri disciplinare, angajari si concedieri corespunzator interesului sectiei; b) la o evaluare corecta a modului de indeplinire a obiectivului de performanta; c) de a beneficia de un spor la salariu, in conditiile art. 5; (2) Ca urmare a incheierii prezentului act aditional, d-lui Ludovic Iosif ii revin urmatoarele obligatii: a) De a atinge obiectivul de performanta stabilit la art. 1; b) De a comunica din timp Consiliului de Administratie existenta riscului de neatingere a obiectivului de performanta prevazut la art. 1 pentru trimestrul in curs; Art. 3 (1) Ca urmare a incheierii prezentului act aditional, Societatii comerciale Cronos SRL ii revin urmatoarele drepturi: a) De a evalua trimestrial indeplinirea obiectivului de performanta stabilit la art. 1 de catre dl. Ludovic Iosif; b) De a actiona in cazul neindeplinirii acestuia, potrivit prevederilor legii; (2) Ca urmare a incheierii prezentului act aditional, Societatii comerciale Cronos SRL ii revin urmatoarele obligatii: a) De a monitoriza indeplinirea obiectivului de performanta stabilit la art. 1 de catre dl. Ludovic Iosif; b) De a comunica permanent cu dl. Ludovic Iosif, in vederea identificarii modalitatilor de crestere a numarului de comenzi si a cifrei de afaceri la nivelul sectiei nr. 2; c) De a comunica permanent cu dl. Ludovic Iosif, in vederea identificarii cauzelor eventualei nerealizari a obiectivului de performanta; d) De a remunera activitatea d-lui Ludovic Iosif, corespunzator indeplinirii obiectivului de performanta, inclusiv prin plata sporului la salariu potrivit art. 5. Art. 4 Obiectivul de performanta precizat la art. 1 va forma obiect de evaluare individuala a d-lui Ludovic Iosif, alaturi de criteriile generale de evaluare aplicate potrivit procedurii stabilite in art. 25 din regulamentul intern aplicabil in cadrul Societatii Comerciale Cronos SRL. Art. 5 (1) Dl. Ludovic Iosif are obligatia de a prezenta Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Cronos SRL, la datele de 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie si 15 octombrie raportul trimestrial privind realizarea obiectivelor de performanta ce fac obiect al prezentului act aditional. (2) In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii raportului, dl. Ludovic Iosif va fi informat cu privire la rezolutia Consiliului de Administratie in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor de performanta. Art. 6 In cazul depasirii obiectivului de performanta stabilit la art. 1 cu cel putin 10%, dl. Ludovic Iosif este indrituit la un spor la salariu de 15%, calculat si acordat la salariul de baza din luna urmatoare depasirii. Art. 7 (1) Neatingerea obiectivului de performanta stabilit prin prezentul act aditional doua trimestre consecutiv da dreptul angajatorului de a actiona in consecinta, in sensul retragerii increderii acordate d-lui Ludovic Iosif in functia de sef de sectie, cu posibilitatea oferirii acestuia a unui post de executie in cadrul sectiei. (2) Refuzul d-lui Ludovic Iosif de a ocupa un post de executie in cadrul sectie confera angajatorului posibilitatea de a aprecia cu privire la concedierea acestuia pentru necorespundere profesionala, cu respectarea prevederilor legale in materie. Art. 8 (1) Litigiile privind indeplinirea prezentului act aditional vor fi solutionate amiabil. (2) In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, ele vor fi supuse solutionarii instantei judecatoresti competente in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul, in conditiile art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. Angajator, Salariat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu