miercuri, 12 iunie 2013

Contabilitatea decontarilor cu personalul. Ce trebuie sa stim pentru a nu gresi

Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale, sporurile, premiile, indemnizatiile pentru concediile de odihna, pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de institutia publica personalului pentru munca prestata. Conform art. 55 alin. (1) Cod fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. Drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului sunt reglementate de Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Sporurile, adaosurile salariale, majorarile, indemnizatiile cu caracter general sau special, precum si alte drepturi de natura salariala, recunoscute sau stabilite, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 284/2010, prin hotarari judecatoresti, prin acte de negociere colectiva, precum si prin alte modalitati, se regasesc la un nivel acceptat, potrivit principiilor legii mentionate, in salariul brut sau, dupa caz, in salariul de baza, in solda functiei de baza sau in indemnizatia lunara de incadrare. Aplicarea prevederilor Legii nr. 284/2010 se realizeaza etapizat, in perioada 2010-2015. Conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 284/2010, sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar. Salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare cu valoarea de referinta, rotunjindu-se din leu in leu in favoarea salariatului (Legea nr. 284/2010, art. 10 alin. (1)). Valoarea de referinta corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileste anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar (Legea nr. 284/2010, art. 10 alin. (3)). Coeficientul de ierarhizare pentru un profesor universitar cu o vechime de peste 40 ani este 8,16 (clasa de salarizare 86). Valoarea de referinta corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1 se mentine si in anul 2013 la 600 lei (Legea nr. 283/2011). Astfel, salariul de baza pentru acest angajat in 2013 este de 600 x 8,16 = 4.896 lei/luna. Salariatii pot beneficia de diverse sporuri prevazute de lege, diferentiat pe domenii bugetare, dintre care mentionam: - spor pentru conditii vatamatoare si periculoase pentru functionarii publici, 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat; - spor pentru conditii grele de munca de pana la 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective; - spor de pana la 15% pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate (de exemplu, pentru salariatii Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor). Sporul este de pana la 25% pentru personalul din cadrul Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat. Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare, dupa caz (Legea nr. 284/2010, art. 22 alin. (1)). Aceasta limita trebuie respectata si la nivel individual. In notele din cuprinsul anexelor la legea mentionata sunt prevazute sporurile, majorarile, precum si indemnizatiile de conducere care sunt incluse in salariul de baza, in solda functiei de baza sau in indemnizatia lunara de incadrare. Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului de munca. Acesta nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara. Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile stabilite la art. 160 din Codul muncii, este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca. Toti beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar care este calculat si retinut la sursa de catre platitorii de venituri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu