duminică, 16 iunie 2013

Persoane pentru care salariatul beneficiaza de deducere personala

Deducerea personala este stabilita in functie de numarul persoanelor aflate in intretinerea salariatului. Pentru ca o persoana sa fie in intretinerea salariatului, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ doua conditii: - sa aiba o legatura de rudenie sau afiliatie intre contribuabil si persoana aflata in intretinere; - incadrarea in plafon de 250 lei. Pot fi in intretinerea salariatului urmatoarele persoane care pot avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul in a carui intretinere se afla: - sotul sau sotia salariatului; - copii; - alti membri de familie pana la gradul al doilea de rudenie. Din punct de vedere al gradului de rudenie sau afiliatie persoanele aflate in intretinere pot fi: - sotul sau sotia salariatului; - rudele salariatului, pana la gradul al doilea inclusiv; - rudele sotului sau sotiei salariatului, pana la gradul al doilea inclusiv. Indiferent de gradul de rudenie, esential in stabilirea cuantumului deducerii este numarul acestor persoane considerate in intretinerea salariatului. In categoria "alt membru de familie aflat in intretinere" se cuprind rudele salariatului si ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv. Nivelul deducerii personale va fi stabilita in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere si de veniturile salariatului. Sunt considerati alti membri de familie urmatoarele rude ale salariatului sau ale sotiei sau sotului acestuia: - parintii salariatului sau ai sotiei sau sotului acestuia; - bunicii salariatului sau ai sotiei sau sotului acestuia; - nepotii salariatului pe linie dreapta descendenta, nemaifiind cuprinsi nepotii de frate/sora ai salariatului; - fratii sau surorile salariatului sau ai sotiei sau sotului acestuia. Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel: - rude de gradul intai, cum ar fi: parinti (pe linie ascendenta) si copii (pe linie descendenta); - rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici (pe linie ascendenta), nepoti pe linie descendenta) si frati/surori (pe linie colaterala). Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina angajatorului, la functia de baza, pe baza documentelor prezentate de salariat. 1) Sotul sau sotia salariatului Dreptul la deducere personala pentru sotul sau sotia aflata in intretinere se acorda daca este indeplinita si conditia privind veniturile realizate de acesta. Sotul sau sotia salariatului va putea fi in intretinerea acestuia daca veniturile lunare ale acestuia/acesteia sunt situate sub plafonul lunar de 250 lei. Plafonul este pentru fiecare luna a anului 2013 de 250 lei lunar, iar salariatul va beneficia de o deducere personala in cuantum stabilit in functie de veniturile brute lunare, pentru fiecare luna in care veniturile brute lunare ale sotului sau sotiei aflate in intretinere sunt mai mici sau egale cu 250 lei lunar. 2) Copiii minori ai salariatului Copiii minori sunt considerati intotdeauna intretinuti, indiferent de suma veniturilor impozabile si neimpozabile pe care le pot realiza. Copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine la randul lui contribuabil si beneficiaza de deducere personala la randul lui, situatie in care parintii nu mai au dreptul la deducerea personala, pe considerentul acordarii o singura data. Aceasta reprezinta singura exceptie de la regula potrivit careia copii minori sunt in intretinere indiferent de suma veniturilor realizate. Copiii minori ai salariatului sunt in intretinerea acestuia, chiar daca: - se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala, - se afla in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. Si in acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 250 lei lunar. 3) Mai multi copii minori Potrivit art. 56 alin. (4) din Codul fiscal, in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi salariati, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur salariat, conform intelegerii intre parti. In situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, deducerea personala se poate acorda astfel: - integral unuia dintre parinti pentru toti copiii, sau - fiecarui parinte pentru cate un numar de copii, conform intelegerii dintre parinti. In situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, copii vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti. Asadar, nu se va fractiona intre parinti deducerea personala pentru fiecare copil aflat in intretinere. Parintii, daca sunt salariati, vor prezenta angajatorului: - fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, - fie o adeverinta emisa de angajatorul acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati in intretinere de fiecare sot/sotie. Declaratia, respectiv adeverinta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: numele si prenumele parintelui, calitatea acestuia (tata/mama), codul numeric personal al parintelui, numele si prenumele copiilor pentru care se acorda deducere personala codul numeric personal al fiecarui copil, data nasterii fiecarui copil. Suma reprezentand deducerea personala pentru fiecare copil minor se va acorda astfel: - pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, de deducerea personala beneficiaza integral unul dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorele, incepand cu luna in care se naste copilul, daca evenimentul se produce in anul fiscal de referinta. Parintele, persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, care solicita acordarea deducerii personale pentru copii aflati in intretinere in situatia in care copilul nu are cetatenie romana, trebuie sa solicite organului fiscal numarul de identificare fiscala pentru copilul respectiv. - pentru copii minori ai salariatului proveniti din casatorii anterioare, dreptul la deducere personala pentru o persoana (pentru copilul aflat in intretinere) revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, netinand cont de faptul ca s-a facut o adoptie cu efecte restranse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere. Parintele caruia nu i-a fost incredintat copilul ca urmare a pronuntarii unui divort nu are dreptul la deducere personala pentru copil aflat in intretinere, in timp ce sotul din a doua casatorie al mamei copilului careia i-a fost incredintat copilul poate beneficia de aceasta deducere personala conform intelegerii dintre sotii care formeaza noua familie (sotul din a doua casatorie si mama copilului). Plata unei pensii de intretinere nu da dreptul la deducere personala parintelui obligat la aceasta plata. - pentru copii minori primiti in plasament sau incredintati unei persoane sau unei familii, deducerea personala pentru acest copil se acorda astfel: * persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul; * unuia dintre soti care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia. Nu se tine seama de nivelul alocatiei lunare de intretinere acordata pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament, al carui cuantum se indexeaza prin hotarare a Guvernului. Pe durata plasamentului, domiciliul copilului este la persoana la care a fost dat in plasament. - Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii, dreptul de a fi luat in intretinere se acorda unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti. Nu beneficiaza de deducere personala pentru copiii aflati in intretinere: - parintii ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane; - parintii copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti. 4) Copiii majori ai salariatului Copiii majori sunt rude de gradul I cu contribuabilul sau cu sotul/sotia acestuia. Pentru acestia trebuie verificat daca suma veniturilor lunare (impozabile, neimpozabile) se incadreaza sub plafonul lunar de 250 lei lunar. Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 250 lei lunar. 5) Alti membri de familie, rude ale salariatului sau ale sotului sau sotiei acestuia pana la gradul al doilea de rudenie inclusiv. Acestia vor fi in intretinere indiferent daca locuiesc sau nu impreuna cu persoana supusa impozitarii. In aceasta situatie, este necesara verificarea sumei lunara a veniturilor impozabile sau neimpozabile care trebuie sa se situeze sub plafon. Daca venitul unei astfel de persoane depaseste plafonul deducerii personale, contribuabilul nu va beneficia de deducerea personala pentru persoane in intretinere. Nu sunt considerate persoane in intretinerea unui salariat: - persoanele fizice care respecta legatura de rudenie/afiliatie, dar care nu se incadreaza in plafonul de venit lunar realizat de 250 lei lunar sau care se afla in intretinerea altcuiva; - persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate; - copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii; Potrivit art. 13 din Codul muncii, persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani. Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa. Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase nu se poate face decat dupa implinirea varstei de 18 ani. Avand in vedere prevederile Codului muncii, precum si cele ale Normele metodologice de aplicare ale prevederilor art. 56 din Codul fiscal, care la pct. 96 precizeaza ca minorul cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala, situatie in care parintii nu mai au dreptul de a-l lua in intretinere, intrucat deducerea personala se acorda o singura data, trebuie coroborata cu prevederile Codul muncii care permit la art. 13 alin. (2) angajarea cu contract individual de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, dar numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale. - copiii ai caror parinti i-au dat in plasament sau i-au incredintat unei familii ori persoane; - copiii ai caror parinti i-au incredintat unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti; - persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane; - persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata; - persoanele trimise in misiune permanenta in strainatate, la misiunile diplomatice, la oficiile consulare si la alte reprezentante ale Romaniei in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de catre celelalte ministere, organe si institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, nu beneficiaza de deducere personala pe perioada cat sunt in misiune permanenta in strainatate; veniturile acestora pe perioada respectiva stabilite in cuantum net sunt scutite.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu